Holy Friday Evening – The Lamentations at the Tomb

Matins of Great Saturday
The Lamentations at the Tomb
on Holy Friday Evening

Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος
ἐν τῇ Παρασκευῇ Ἑσπέρας

Priest Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Priest Glory to You, O God, glory to You.

Ἱερεύς Δόξα σοι, ὁ Θεός, δόξα σοι.

Heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, present everywhere and filling all things, Treasury of good things and Giver of life: come and dwell in us, cleanse us of every impurity; and save our souls, O good One.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα της ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός των ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Trisagion

Τρισάγιον

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Priest For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen. Lord, have mercy. (12)

Ἁμήν. Κύριε ἐλέησον. (ιβ´)

Imperial Psalms

Βασιλική Ἀκολουθία

Psalm 19

Ψαλμὸς ΙΘ´

The Priest censes with the Katzion.

Ὁ Ἱερεύς θυμιᾷ τόν ναόν διά κατζίου.

The Lord hear you in the day of affliction; the name of the God of Jacob defend you.

Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.

Let Him send forth help to you from His sanctuary, and let Him help you out of Sion.

Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.

Let Him remember every sacrifice of yours, and let Him fatten your whole-burnt offering.

Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω.

The Lord grant you according to your heart, and fulfill your purposes.

Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι.

We will rejoice in Your salvation, and we shall be magnified in the name of the Lord our God.

Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.

The Lord fulfill all your requests.

Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου.

Now I have known that the Lord has saved His anointed one: He will hear him out of His holy heaven; the salvation of His right hand is in mighty deeds.

Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ.

Some trust in chariots, and some in horses, but we will call on the name of the Lord our God.

Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.

They have been fettered and have fallen, but we are risen and are set upright.

Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν.

Lord, save the king, and hear us in the day when we call on You.

Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

Psalm 20

Ψαλμὸς Κ´

O Lord, the king shall be glad in Your strength, and he shall rejoice exceedingly in Your salvation.

Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα.

You have granted him the desire of his heart, and have not denied him the requests of his lips.

Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.

You went before him with the blessings of goodness, You have set upon his head a crown of precious stone.

Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.

He asked life of You, and You gave him length of days to ages of ages.

Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Great is his glory in Your salvation; You shall lay glory and majesty on him.

Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτόν.

For You shall give him blessing to ages of ages, You shall gladden him in joy with Your countenance.

Ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου.

For the king hopes in the Lord, and through the mercy of the Most High he shall not be shaken.

Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.

Let Your hand be found on all Your enemies; let Your right hand find all that hate You.

Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.

For You will make them as an oven of fire in the time of Your presence; the Lord in His wrath will sorely trouble them and fire shall devour them.

Θήσεις αὐτοὺς εἰς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου· Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ.

You will destroy their fruit from the earth, and their seed from the sons of men, for they have intended evil against You, they have devised counsels which they shall not be able to establish.

Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ μὴ δύνωνται στῆναι.

For You shall make them turn their backs; You shall make ready their countenance among those who are Your remnant.

Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν.

Be exalted, Lord, in Your strength; we will sing and chant of Your mighty acts.

Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Trisagion

Τρισάγιον

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Priest For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἁμήν.

Imperial Troparia

Βασιλική Τροπάρια

Save, O Lord, Your people, and bless Your inheritance; grant victory to our leaders against the heathen, and give protection by Your Cross to Your commonwealth.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

You, Who were raised up on the Cross of Your own will, O Christ our God, do You bestow Your compassions upon this, Your new commonwealth named after You. Gladden with Your sovereign might our most faithful rulers, and vouchsafe them victory over every false teaching; and as Your help in war may they possess the weapon of peace, the trophy invincible.

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Awesome and blameless protection, all-lauded Theotokos, of your goodness overlook not our supplications; make firm the community of the Orthodox; save those whom you have called to rule; and grant them victory from heaven, for you did bear God, and are ever-blessed.

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

Litany

Συναπτή

Priest Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.

Ἱερεύς Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest Again we pray for pious and Orthodox Christians.

Ἱερεύς Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest Again we pray for our Archbishop (Name), and for all our brotherhood in Christ.

Ἱερεύς Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος), καὶ πάσης της ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest Truly You are a merciful God Who loves mankind, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ἐλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen. In the name of the Lord, Father, bless.

Ἀμήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.

Priest Glory to the holy, consubstantial, life-creating and undivided Trinity, always; now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε· νύν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Hexapsalm

Ἑξάψαλμος

Glory to God in the highest, and peace on earth, good will to men.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Glory to God in the highest, and peace on earth, good will to men.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Glory to God in the highest, and peace on earth, good will to men.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth Your praise.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth Your praise.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

Psalm 3

Ψαλμὸς Γ´

O Lord, why are those who afflict me multiplied?

Κύριε τὶ ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμὲ.

Many rise up against me. Many say to my soul: there is no salvation for him in his God.

Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.

But You, O Lord, are my Helper, my Glory, and the One who lifts up my head.

Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.

I cried to the Lord with my voice, and He heard me out of His holy mountain.

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.

I laid down and slept; I awoke, for the Lord will help me.

Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα, ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

I will not be afraid of ten thousands of people that set themselves round about against me.

Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.

Rise, O Lord; save me, my God; for You have struck down all who without cause are my enemies; You have broken the teeth of sinners.

Ἀνάστα Κύριε σῶσόν με ὁ Θεός μου ὅτι σὺ ἐπαταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.

Salvation is of the Lord, and Your blessing is on Your people.

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

(And Again) I laid down and slept; I awoke, for the Lord will help me.

(Καὶ πάλιν·) Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

Psalm 37

Ψαλμὸς ΛΖ´

O Lord, do not rebuke me in Your anger, nor chasten me in Your wrath!

Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃσ, με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.

For Your arrows are fastened in me, and You have laid Your hand heavily upon me

Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου.

There is no healing in my flesh in the face of Your wrath; and there is no peace in my bones in the face of my sins.

Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆσ ὀργῆς σου, καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖσ ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.

For my iniquities have risen higher than my head; they have pressed heavily on me as a heavy burden.

Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμὲ.

My wounds have become foul and festering in the face of my foolishness.

Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆσ ἀφροσύνης μου.

I have been wretched and utterly bowed down until the end; I went all the day long with downcast face.

Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην.

For my loins are filled with inflammation, and there is no healing in my flesh.

Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου.

I am afflicted and exceedingly humbled, I have groaned from the turmoil of my heart.

Ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.

O Lord, all my desire is before You, and my groaning is not hidden from You.

Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη.

My heart is troubled, my strength has failed me; and the light of my eyes, even this is not with me.

Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ’ ἐμοῦ.

My friends and my neighbors drew near over against me and stood, and my nearest of kin stood afar off.

Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν.

And those who sought after my soul used violence; and those who sought evils for me spoke vain things, and they meditated deception all the day long.

Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντεσ τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι, καὶ ἐλάλησαν ματαιότητασ καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.

But as for me, like a deaf man I did not hear them, and I was as a speechless man who does not open his mouth.

Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ.

And I became as a man that does not hear, and that has no reproofs in his mouth.

Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωποσ οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμοὺς.

For I have hoped in You, O Lord; You will hear me, Lord my God.

Ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα, σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός μου.

For I said: Let my enemies never rejoice over me; indeed, when my feet were shaken, those men spoke boastful words against me.

Ὅτι εἶπον· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν.

For I am ready for scourges, and my sorrow is continually before me.

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντὸς.

For I will declare my iniquity, and I will anguish concerning my sin.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆσ ἁμαρτίας μου.

But my enemies live and are made stronger than I, and those who hated me unjustly are multiplied.

Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμὲ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως.

Those who render me evil for good slandered me, because I pursued goodness.

Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην.

Do not forsake me, O Lord my God, do not depart from me.

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ.

Be attentive to my help, O Lord of my salvation.

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

(And Again) Do not forsake me, O Lord my God, do not depart from me.

(Καὶ πάλιν·) Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ.

Be attentive to my help, O Lord of my salvation.

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Psalm 62

Ψαλμὸς ΞΒ´

O God, my God, to You I rise early at dawn.

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρὸς σὲ ὀρθρίζω.

My soul has thirsted for You; how often has my flesh longed after You in a land barren and untrodden and unwatered.

Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.

So I have appeared before You in the sanctuary to see Your power and Your glory.

Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου.

For Your mercy is better than lives; my lips shall praise You.

Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωὰς τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε.

So shall I bless You in my life, and I will lift up my hands in Your name.

Οὕτως εὐλογήσω σὲ ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου.

Let my soul be filled as with marrow and fatness, and my mouth shall praise You with lips of rejoicing.

Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου.

If I remembered You on my bed, I meditated on You at the dawn.

Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ.

For You have become my Helper; I will rejoice in the shelter of Your wings.

Ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

My soul has cleaved after You, Your right hand has been quick to help me.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

But as for those who in vain have sought after my soul, they shall go into the lowest parts of the earth, they shall be surrendered to the edge of the sword, they shall be portions for foxes.

Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται

But the king shall be glad in God; everyone shall be praised that swears by Him; for the mouth of those who speak unjust things is stopped.

Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

(And Again) At the dawn I meditated on You; For You have become my Helper; in the shelter of Your wings I will rejoice.

(Καὶ πάλιν·) Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ· ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

My soul has cleaved after You, Your right hand has been quick to help me.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Psalm 87

Ψαλμὸς ΠΖ´

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

O Lord, God of my salvation, I have cried by day and by night before You.

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.

Let my prayer come before You, bow down Your ear to my supplication.

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

For my soul is filled with evils, and my life has drawn near to Hades.

Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε.

I am counted with those who go down into the pit; I have become as a man without help, free among the dead.

Προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος.

I am like the bodies of the slain that sleep in the grave, Whom You remember no more, and who are cut off from Your hand.

Ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν.

They laid me in the lowest pit, in darkness and the shadow of death.

Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.

Your anger lies heavily on me, and You have afflicted me with all Your waves.

Ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμὲ.

You have removed my friends far from me; they have made me an abomination to themselves.

Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ’ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτόῖς.

I have been delivered up, and have not come forth; my eyes have grown weak from poverty.

Παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην· οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας.

I have cried to You, O Lord, the whole day long; I have stretched out my hands to You.

Ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου.

No, will You work wonders for the dead? Or shall physicians raise them up that they may give thanks to You?

Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;

No, shall any in the grave tell of Your mercy, and of Your truth in that destruction?

Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;

No, shall Your wonders be known in that darkness, and Your righteousness in that land that is forgotten?

Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;

But as for me, I have cried to You, O Lord; and in the morning my prayer shall come before You.

Κἀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε

O Lord, why do You therefore cast off my soul and turn Your face away from me?

Ἵνα τὶ Κύριε ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;

I am as a poor man, and in troubles from my youth; indeed, having been exalted, I was humbled and brought to distress.

Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.

Your fierce wrath has gone over me, and Your terrors have sorely troubled me.

Ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με.

They came around me all day long like water, they engulfed me altogether.

Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν περιέσχον με ἅμα.

Because of my misery You have removed friend and neighbor and my acquaintances far from me.

Ἐμάκρυνας ἀπ’ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

(And Again) O Lord God of my salvation, I have cried by day and by night before You.

(Καὶ πάλιν·) Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.

Let my prayer come before You, bow down Your ear to my supplication!

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

Psalm 102

Ψαλμὸς ΡΒ´

Bless the Lord, O my soul; and all that is within me, bless His holy name.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Bless the Lord, O my soul, and do not forget all that He has done for you.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.

Who is gracious to all your iniquities, Who heals all your infirmities.

Τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου.

Who redeems your life from corruption, Who crowns you with mercy and compassion.

Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς.

Who fulfills your desire with good things; your youth shall be renewed as the eagle’s.

Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.

The Lord does deeds of mercy, and executes judgment for all those who are wronged.

Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος, καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις.

He has made His ways known to Moses, the things that He has willed to the sons of Israel.

Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ.

The Lord is compassionate and merciful, long suffering and plenteous in mercy; He will not be angered to the end, neither will He be angry to eternity.

Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ.

He has not dealt with us according to our iniquities, neither has He rewarded us according to our sins.

Οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν.

For according to the height of heaven from the earth, so has the Lord made His mercy to prevail over those who fear Him.

Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς, ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν.

As far as the east is from the west, so far has He removed our iniquities from us.

Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν.

Like a father has compassion on his sons, so has the Lord had compassion on those who fear Him; for He knows of what we are made, He has remembered that we are dust.

Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν.

As for man, his days are as the grass; as a flower of the field, so shall he blossom forth.

Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ, ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει.

For when the wind passes over it, then it shall be gone, and its place will no longer remember it.

Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει, καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.

But the mercy of the Lord is from eternity, even to eternity, on those who fear Him.

Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν.

And His righteousness is on sons of sons, on those who keep His testament and remember to do His commandments.

Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν, τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ, καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς.

The Lord in heaven has prepared His throne, and His kingdom rules over all.

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

Bless the Lord, O all you His Angels, mighty in strength, that perform His word, to hear the voice of His words.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ.

Bless the Lord, O all you His hosts, His ministers that do His will.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ, οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.

Bless the Lord, O all you His works, in every place of His dominion; bless the Lord, my soul.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ, εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

(And Again) Bless the Lord, O all you His works, in every place of His dominion; bless the Lord, my soul.

(Καὶ πάλιν·) Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

Psalm 142

Ψαλμὸς ΡΜΒ´

O Lord, hear my prayer, in Your truth give ear to my supplications; hear me in Your righteousness.

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.

And do not enter into judgment with Your servant, for in Your sight no man living shall be justified.

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.

For the enemy has persecuted my soul; he has humbled my life down to the earth.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.

He has sat me in darkness as those who have been long dead, and my spirit within me has become despondent; my heart within me is troubled.

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.

I remembered days of old, I meditated on all Your works, I pondered on the creations of Your hands.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.

I stretched forth my hands to You; my soul thirsts after You like a waterless land.

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.

Quickly hear me, O Lord; my spirit has fainted away.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.

Do not turn Your face from me, lest I be like those who go down into the pit.

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον

Cause me to hear Your mercy in the morning; for I have put my hope in You.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοι ἤλπισα.

Cause me to know, O Lord, the way in which I should walk; for I have lifted up my soul to You.

Γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου.

Rescue me from my enemies, O Lord; I have fled to You for refuge.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον

Teach me to do Your will, for You are my God.

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Your good Spirit shall lead me in the land of uprightness; You shall quicken me for Your name’s sake, O Lord.

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με.

In Your righteousness You shall bring my soul out of affliction, and in Your mercy You shall utterly destroy my enemies.

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου.

And You shall cut off all those who afflict my soul, for I am Your servant.

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

(Repeat) Hear me in Your righteousness, O Lord, and do not enter into judgment with Your servant.

(Καὶ πάλιν·) Εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου.

(And Again) Hear me in Your righteousness, O Lord, and do not enter into judgment with Your servant.

(Καὶ πάλιν·) Εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου.

(And Again) Let Your good spirit lead me on a level path!

(Καὶ πάλιν·) Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Alleluia, alleluia, alleluia; Glory to You, O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.

Alleluia, alleluia, alleluia; Glory to You, O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.

Alleluia, alleluia, alleluia; Glory to You, O God. Lord, my Hope, glory to You.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.

The Great Litany

Μεγάλη Συναπτῆ

Priest In peace let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For the peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord..

Ἱερεύς Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For pious and Orthodox Christians, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For our Archbishop (Name), the honorable presbytery, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (Ὄνομα), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For the president of our country, for all civil authorities, and for our armed forces on land, at sea, and in the air, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τοῦ προέδρου τῆσ χώρας ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For this city, for every city and land, and for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For travelers by sea, land and air; the sick, the suffering, the captives and their salvation, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἱερεύς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Ἱερεύς Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For to You belong all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

God is the Lord

Θεὸς Κύριος

God is the Lord and has revealed Himself to us; blessed is He Who comes in the name of the Lord.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Give thanks to the Lord and call upon His holy name.

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

God is the Lord and has revealed Himself to us; blessed is He Who comes in the name of the Lord.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

All the nations have surrounded me; and in the name of the Lord I have overcome them.

Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

God is the Lord and has revealed Himself to us; blessed is He Who comes in the name of the Lord.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

This has been done by the Lord, and it is wonderful in our eyes.

Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

God is the Lord and has revealed Himself to us; blessed is He Who comes in the name of the Lord.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Troparia

Τροπάρια

Second Mode

Ἦχος β´

Taking down Your immaculate body from the Cross, the honorable Joseph wrapped it in a clean linen cloth with spices, and laid it for burial into a new sepulcher.

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

When You descended to the realm of death, You as life immortal rendered to Hades a mortal blow by Your most radiant divinity; and when You from infernal depths and the darkness below did raise the dead, all the hosts of heaven’s powers did proclaim and cry aloud: O life-giving Christ and our God, we give glory to You.

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

The Angel standing at the sepulcher, cried out saying to the myrrh-bearing women: “The ointment is appropriate for mortal men, but Christ has been shown to be a stranger to corruption.”

Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος.

Small Litany

Συναπτὴ Μικρὰ

Priest Again and again, in peace let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἱερεύς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For Yours is the dominion, and Yours is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Sessional Hymns (Kathismata)

Καθίσματα

First Mode
The soldiers

Ἦχος α´
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

From Pilate, Joseph asked, • for Your most sacred body. • He wrapped it in a clean • linen shroud and with spices • anointed it for burial and he laid it in his new tomb. • Then at early dawn, the women came with their ointments, • and they cried, “Show us • the Resurrection, O Savior, • as You had foretold, O Christ.”

Σινδόνι καθαρᾷ καὶ ἀρώμασι θείοις, τὸ Σῶμα τὸ σεπτόν, ἐξαιτήσας Πιλάτῳ, μυρίζει καὶ τίθησιν, Ἰωσὴφ καινῷ μνήματι· ὅθεν ὄρθριαι, αἱ μυροφόροι γυναῖκες, ἀνεβόησαν· «Δεῖξον ἡμῖν ὡς προεῖπας, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν.»

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Astounded were the hosts • of the Angels, beholding, • how He who sits above • in the bosom of His Father, • is laid in a sepulcher, • the Immortal One, as a corpse. • He is surrounded by • angelic armies, who praise Him • and, together with the dead in Hades, give glory • to Him, their Creator and Lord.

Ἐξέστησαν χοροί, τῶν Ἀγγέλων ὁρῶντες, τὸν ἐν τοῖς τοῦ Πατρός, καθεζόμενον κόλποις, πῶς τάφῳ κατατίθεται, ὡς νεκρὸς ὁ ἀθάνατος, ὃν τὰ τάγματα, τὰ τῶν Ἀγγέλων κυκλοῦσι, καὶ δοξάζουσι, σὺν τοῖς νεκροῖς ἐν τῷ ᾍδῃ, ὡς Κτίστην καὶ Κύριον.

Psalm 50

Ν´ Ψαλμός

Have mercy on me, O God, according to Your great mercy, and according to the multitude of Your compassions blot out my transgression.

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

For I know my iniquity, and my sin is ever before me.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

Against You only have I sinned, and I have done evil in Your sight, that You may be justified in Your words, and be victorious when You are judged.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother bear me.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

For behold, You have loved the truth; the hidden and secret things of Your wisdom You have made manifest to me.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

Sprinkle me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall be made whiter than snow.

Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Make me to hear joy and gladness; the bones that are humbled shall rejoice.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Turn Your face away from my sins, and blot out all my iniquities.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

Restore the joy of Your salvation to me, and establish me with Your governing Spirit.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

I shall teach transgressors Your ways, and the impious shall turn back to You.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.

Deliver me from bloodguilt, O God, the God of my salvation; my tongue shall rejoice in Your righteousness.

Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.

O Lord, You shall open my lips, and my mouth shall declare Your praise.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

For if You had desired sacrifice, I would have given it; with whole-burnt offerings You shall not be pleased.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

A sacrifice to God is a broken spirit; a heart that is broken and humbled God will not reject.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Do good, O Lord, in Your good pleasure to Sion, and let the walls of Jerusalem be built.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ.

Then You shall be pleased with a sacrifice of righteousness, with oblation and whole-burnt offerings.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Then they shall offer young bulls upon Your altar.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Kanon

Κανών

Odes 1, 3, 4, and 5 by Mark the Monastic, Bishop of Idrountos; Odes 6, 7, 8, and 9 by Kosmas the Agiopolite (Monastic); and the Eirmoi attributed to a woman named Kassia

Ἡ μὲν α’, γ’, δ’ καὶ ε’ ᾨδὴ, ποίημα Μάρκου Μοναχοῦ Ἐπισκόπου Ὑδροῦντος· ἡ δὲ ς’, ζ’, ἡ καὶ θ’ ᾨδὴ, Κοσμᾶ τοῦ Ἁγιοπολίτου· οἱ δὲ Εἱρμοί εἰσι ποίημα γυναικός τινος Κασσίας

Plagal Second Mode

Ἦχος πλ. β’

Ode 1

ᾨδὴ α’

Eirmos

Εἱρμὸς

«The children of those who were saved hid underground Him who hid away the pursuing tyrant of old beneath the waves of the sea. As for us, however, let us praise the Lord as did the Youths; for in glory has He been glorified.»

«Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, τῶν σεσωσμένων οἱ Παῖδες, ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· Ἐνδόξως γάρ δεδόξασται».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

O Lord and my God, I shall sing to You funeral hymns of praise, and compose an ode to You, whose burial has opened unto me the entrance of Life, and who by dying caused death and Hades to die.

Κύριε Θεέ μου, ἐξόδιον ὕμνον, καὶ ἐπιτάφιον, ᾠδήν σοι ᾄσομαι, τῷ τῇ ταφῇ σου ζωῆς μοι, τὰς εἰσόδους διανοίξαντι, καὶ θανάτῳ θάνατον, καὶ ᾍδην θανατώσαντι.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Verily, the super-terrestrial, and those who were below, beholding You, on Your throne on high and in the grave below, O Savior, were amazed and trembled at Your death; for You, O element of Life were seen as dead, in a manner transcending thought.

Ἄνω σε ἐν θρόνῳ, καὶ κάτω ἐν τάφῳ, τὰ ὑπερκόσμια, καὶ ὑποχθόνια, κατανοοῦντα Σωτήρ μου, ἐδονεῖτο τῇ νεκρώσει σου· ὑπὲρ νοῦν ὡράθης γάρ, νεκρὸς ζωαρχικώτατος.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

To the depths of the earth You descended to fill all things with Your glory; for my person that is in Adam was not hidden from You; and when You were buried, You renewed me from corruption, O God who loves mankind.

Ἵνα σου τῆς δόξης, τὰ πάντα πληρώσῃς, καταπεφοίτηκας, ἐν κατωτάτοις τῆς γῆς· ἀπὸ γὰρ σοῦ οὐκ ἐκρύβη, ἡ ὑπόστασίς μου ἡ ἐν Ἀδάμ, καὶ ταφεὶς φθαρέντα με, καινοποιεῖς, Φιλάνθρωπε.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) The children of those who were saved hid underground Him who hid away the pursuing tyrant of old beneath the waves of the sea. As for us, however, let us praise the Lord as did the Youths; for in glory has He been glorified.

(Πἀλιν) Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, τῶν σεσωσμένων οἱ Παῖδες, ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· Ἐνδόξως γάρ δεδόξασται.

Ode 3

ᾨδὴ γ’

Eirmos

Εἱρμὸς

«Verily, creation, having beheld You suspended on Golgotha, O You Who have suspended the entire earth freely upon the waters, was overcome with great surprise; and it cried aloud: “There is none holy save You, O Lord.”

«Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεμάσαντα πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως, ἡ Κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ Κρανίῳ κρεμάμενον, θάμβει πολλῷ συνείχετο. Οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου Κύριε, κραυγάζουσα».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

You have revealed, O Master, the numerous signs and symbols of Your burial. But now You have revealed Your secret things as God and man, to those who did dwell in Hades, and they cried aloud: “There is none holy save You, O Lord.”

Σύμβολα τῆς ταφῆς σου, παρέδειξας τὰς ὁράσεις πληθύνας, νῦν δὲ τὰ κρύφιά σου, θεανδρικῶς διετράνωσας, καὶ τοῖς ἐν ᾍδῃ Δέσποτα· οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλὴν σου Κύριε, κραυγάζουσιν.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

You have stretched forth Your hands and gathered in the things dispersed of old, O Savior; and by Your burial, in linen cloths and the grave, You loosed the bonds of prisoners, and they cried aloud: “There is none holy save You, O Lord.”

Ἥπλωσας τὰς παλάμας, καὶ ἥνωσας τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα, καταστολῇ δὲ Σῶτερ, τῇ ἐν σινδόνι καὶ μνήματι, πεπεδημένους ἔλυσας. Οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου Κύριε, κραυγάζοντας.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

A grave and seals contained You of Your own will, although nothing can contain You; for by deeds, O Lover of mankind, You have made Your power known by Your divine act, O God, to all those who sing: “There is none holy save You, O Lord.”

Μνήματι καὶ σφραγίσιν, ἀχώρητε συνεσχέθης βουλήσει· καὶ γὰρ τὴν δύναμίν σου, ταῖς ἐνεργείαις ἐγνώρισας, θεουργικῶς τοῖς μέλπουσιν· οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου Κύριε φιλάνθρωπε.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) Verily, creation, having beheld You suspended on Golgotha, O You Who have suspended the entire earth freely upon the waters, was overcome with great surprise; and it cried aloud: “There is none holy save You, O Lord.”

(Πἀλιν) Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεμάσαντα πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως, ἡ Κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ Κρανίῳ κρεμάμενον, θάμβει πολλῷ συνείχετο. Οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου Κύριε, κραυγάζουσα.

Small Litany

Συναπτὴ Μικρὰ

Priest Again and again, in peace let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἱερεύς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For You are a good God Who loves mankind, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Sessional Hymn (Kathisma)

Κάθισμα

First Mode
Original melody

Ἦχος α´
Αὐτόμελον

The soldiers keeping watch • at Your tomb, O my Savior, • became as dead with fright • of the radiant angel. • And he proclaimed that You arose, • to the women who came at dawn. • We extol You, Lord, • for You abolished corruption, • and we worship You, our only God, who was buried, • and rose from the seplucher.

Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθέντος Ἀγγέλου, ἐγένοντο κηρύττοντος, Γυναιξὶ τὴν Ἀνάστασιν. Σὲ δοξάζομεν, τὸν τῆς φθορᾶς καθαιρέτην, σοὶ προσπίπτομεν, τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου, καὶ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν.

Ode 4

ᾨδὴ δ’

Eirmos

Εἱρμὸς

«Foreseeing Your divine self-emptying on the Cross, Habakkuk did cry out in amazement: “You did cut short the strength and might of the powerful, O good One, when You spoke to those in Hades, as You are Almighty God.”»

«Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, προορῶν Ἀββακοὺμ ἐξεστηκὼς ἐβόα. Σὺ δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁμιλῶν τοῖς ἐν ᾍδῃ, ὡς παντοδύναμος».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

You, my Savior, have blessed this, the seventh day, which You had blessed at the beginning, when You rested from Your work; for You have brought forth everything, and renewed them, and restored Yourself, observing the Sabbath Day.

Ἑβδόμην σήμερον ἡγίασας, ἣν εὐλόγησας πρίν, καταπαύσει τῶν ἔργων· παράγεις γὰρ τὰ σύμπαντα, καὶ καινοποιεῖς, σαββατίζων Σωτήρ μου, καὶ ἀνακτώμενος.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

You have gained the victory by Your greater strength; Your soul departed from Your Body, yet by Your power, O Word, and by Your might, You have shattered the bonds of both Hades and death.

Ῥωμαλαιότητι τοῦ κρείττονος, ἐκνικήσαντός σου, τῆς σαρκὸς ἡ ψυχή σου, διῄ ῥηται σπαράττουσα· ἄμφω γὰρ δεσμούς, τοῦ θανάτου καὶ ᾍδου, Λόγε τῷ κράτει σου.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Hades, in encountering You, O Word, was embittered at beholding a mortal deified; who was marked with wounds, yet all-powerful. And it shrank back in terror at this awesome sight.

Ὁ ᾍδης Λόγε συναντήσας σοι, ἐπικράνθη, βροτὸν ὁρῶν τεθεωμένον, κατάστικτον τοῖς μώλωψι, καὶ πανσθενουργόν, τῷ φρικτῷ τῆς μορφῆς δέ, διαπεφώνηκεν.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) Foreseeing Your divine self-emptying on the Cross, Habakkuk did cry out in amazement: “You did cut short the strength and might of the powerful, O good One, when You spoke to those in Hades, as You are Almighty God.”

(Πἀλιν) Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, προορῶν Ἀββακοὺμ ἐξεστηκὼς ἐβόα· Σὺ δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁμιλῶν τοῖς ἐν ᾍδῃ, ὡς παντοδύναμος.

Ode 5

ᾨδὴ ε’

Eirmos

Εἱρμὸς

«When Isaiah watched by night and saw Your light, O Christ, that knows no evening, the light of Your divine Theophany that came to pass from tender love for us all, he cried out: “The dead shall arise and all those who do dwell in the tombs shall awake, and all those who were born on earth, with gladness, shall rejoice.”»

«Θεοφανείας σου Χριστέ, τῆς πρὸς ἡμᾶς συμπαθῶς γενομένης, Ἡσαΐας φῶς ἰδὼν ἀνέσπερον, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίσας ἐκραύγαζεν· Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῇ ἀγαλλιάσονται».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

When You became earthly, O Creator, You renewed those who are of the earth. And the winding linen and the grave explain of Your hidden mystery, O Word; for the honorable Joseph, who of sound belief, fulfilled the counsel of Your Father, through whom You have renewed me majestically.

Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς, ὁ πλαστουργὸς χοϊκὸς χρηματίσας, καὶ σινδὼν καὶ τάφος ὑπεμφαίνουσι, τὸ συνόν σοι Λόγε μυστήριον· ὁ εὐσχήμων γὰρ βουλευτής, τήν τοῦ σὲ φύσαντος βουλὴν σχηματίζει· ἐν σοὶ μεγαλοπρεπῶς καινοποιοῦντός με.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

You have transformed the dead by death, and by Your burial transformed the cor-rupted; You have made the body, which You did assume, incorrupt and immortal by Your might; for, O Master, Your flesh saw not corruption, and unlike a stranger, Your soul was not left abandoned in Hades.

Διὰ θανάτου τὸ θνητόν, διὰ ταφῆς τὸ φθαρτὸν μεταβάλλεις· ἀφθαρτίζεις γὰρ θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τὸ πρόσλημμα· ἡ γὰρ σάρξ σου διαφθορὰν οὐκ εἶδε Δέσποτα, οὐδὲ ἡ ψυχή σου εἰς ᾍδου, ξενοπρεπῶς ἐγκαταλέλειπται.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

You come from a birth with no travail, and Your side was pierced by a spear, O Creator. You accomplished Eve’s re-creation, having become Adam Yourself. In a way passing Nature’s laws, You slept a life-giving sleep thus awakening life from sleep and corruption by Your might, all powerful.

Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών, καὶ λογχευθεὶς τὴν πλευρὰν Πλαστουργέ μου, ἐξ αὐτῆς εἰργάσω τὴν ἀνάπλασιν, τὴν τῆς Εὔας Ἀδὰμ γενόμενος, ἀφυπνώσας ὑπερφυῶς, ὕπνον φυσίζωον, καὶ ζωὴν ἐγείρας ἐξ ὕπνου, καὶ τῆς φθορᾶς ὡς παντοδύναμος.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) When Isaiah watched by night and saw Your light, O Christ, that knows no evening, the light of Your divine Theophany that came to pass from tender love for us all, he cried out: “The dead shall arise and all those who do dwell in the tombs shall awake, and all those who were born on earth, with gladness, shall rejoice.”

(Πἀλιν) Θεοφανείας σου Χριστέ, τῆς πρὸς ἡμᾶς συμπαθῶς γενομένης, Ἡσαΐας φῶς ἰδὼν ἀνέσπερον, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίσας ἐκραύγαζεν· Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῇ ἀγαλλιάσονται.

Ode 6

ᾨδὴ ς’

Eirmos

Εἱρμὸς

«The Prophet Jonah was captured but not held in the belly of the whale, for being an impression of You, who did suffer and was buried in the tomb, he sprang from the whale as from a chamber, and cried out unto the watchmen: “O you who keep guard falsely and in vain, you have neglected your own mercy.»

«Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ κατεσχέθη, στέρνοις κητῴοις Ἰωνᾶς· σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων, τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέντος· ὡς ἐκ θαλάμου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, προσεφώνει δὲ τῇ κουστωδίᾳ. Οἱ φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς ἐγκατελίπετε».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

You were slaughtered, but not separated from Your own mortal flesh, O Word, which You did take on and share with us. For even though Your temple was destroyed at the time of Your awful Passion, the Person of Your divinity and humanity was still One; and in both, You are still a single Son, the Word of God who is both God and Man.

Ἀνῃρέθης, ἀλλ’ οὐ διῃρέθης, Λόγε ἧς μετέσχες σαρκός· εἰ γὰρ καὶ λέλυταί σου, ὁ ναὸς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους· ἀλλὰ καὶ οὕτω μία ἦν ὑπόστασις, τῆς Θεότητος καὶ τῆς σαρκός σου· ἐν ἀμφοτέροις γάρ, εἷς ὑπάρχεις Υἱός, Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

The fall of Adam resulted in the death of Man, but not to Mighty God; for though the earthly substance of Your body did suffer, Your divinity remained passionless, transforming the corruptable to incorruptability. And by Your Resurrection You have revealed the fountain of immortal life.

Βροτοκτόνον, ἀλλ’ οὐ θεοκτόνον, ἔφυ τὸ πταῖσμα τοῦ Ἀδάμ· εἰ γὰρ καὶ πέπονθέ σου, τῆς σαρκὸς ἡ χοϊκὴ οὐσία, ἀλλ’ ἡ Θεότης ἀπαθὴς διέμεινε, τὸ φθαρτὸν δὲ σου πρὸς ἀφθαρσίαν μετεστοιχείωσας, καὶ ἀφθάρτου ζωῆς, ἔδειξας πηγὴν ἐξ ἀναστάσεως.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Truly Hades rules the race of mortal man, but not forever; for when You were placed into the grave, You did burst asunder the bars of death with Your Life-giving hand, O mighty One, and preaching to those who have slept there from the ages, a true redemption, for You became, O Savior, the First-Born of the dead.

Βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ αἰωνίζει, ᾍδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν· σὺ γὰρ τεθεὶς ἐν τάφῳ, Κραταιε ζωαρχικῇ παλάμῃ, τὰ τοῦ θανάτου, κλεῖθρα διεσπάραξας, καὶ ἐκήρυξας τοῖς ἀπ’ αἰῶνος ἐκεῖ καθεύδουσι λύτρωσιν ἀψευδῆ, Σῶτερ γεγονὼς νεκρῶν πρωτότοκος.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) «The Prophet Jonah was captured but not held in the belly of the whale, for being an impression of You, who did suffer and was buried in the tomb, he sprang from the whale as from a chamber, and cried out unto the watchmen: “O you who keep guard falsely and in vain, you have neglected your own mercy.»

(Πἀλιν) «Συνεσχέθη, ἀλλ’ οὐ κατεσχέθη, στέρνοις κητῴοις Ἰωνᾶς· σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων, τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέντος· ὡς ἐκ θαλάμου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, προσεφώνει δὲ τῇ κουστωδίᾳ. Οἱ φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς ἐγκατελίπετε».

Kontakion

Κοντάκιον

Read (Romanos the Melodist
Second Mode, Icon written by hand)

Χῦμα (Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ
Ἦχος β´, Χειρόγραφον εἰκόνα)

He Who closes the abyss, is seen as dead; wrapped in linen and with myrrh, the Immortal One is placed in a tomb as dead. The women come to anoint Him, weeping bitterly and crying out, “Behold this the most-blessed Sabbath, in which Christ having fallen asleep, will rise on the third day.”

Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας, νεκρὸς ὁρᾶται, καὶ σμύρνῃ καὶ σινδόνι ἐνειλημμένος, ἐν μνημείῳ κατατίθεται, ὡς θνητὸς ὁ ἀθάνατος. Γυναῖκες δὲ αὐτὸν ἦλθον μυρίσαι, κλαίουσαι πικρῶς καὶ ἐκβοῶσαι· Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογημένον, ἐν ᾧ, Χριστὸς ἀφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήμερος.

Oikos

Οἶκος

Read (Romanos the Melodist
Second Mode, Hasten O merciful One)

Χῦμα (Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ
Ἦχος β´ Τάχθνον ὁ οἰκτίρμων)

He Who sustains all things is raised upon the Cross, and all creation mourns, seeing Him hanging naked on the Wood. The sun hides its rays, and the stars cast off their gleam; the earth quakes with great fright, and the sea retreats; the rocks are split asunder; many graves are opened, and the bodies of holy men arise. Hades groans below, and the Judeans plan to spread false rumors against the Resurrection of Christ, while the women cry out: “Behold, this the most-blessed Sabbath, in which Christ having fallen asleep, will rise on the third day.”

Ὁ συνέχων τὰ πάντα ἐπὶ σταυροῦ ἀνυψώθη, καὶ θρηνεῖ πᾶσα ἡ Κτίσις, τοῦτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, καὶ τὸ φέγγος οἱ ἀστέρες ἀπεβάλλοντο, ἡ γῆ δὲ σὺν πολλῷ τῷ φόβῳ συνεκλονεῖτο, ἡ θάλασσα ἔφυγε, καὶ αἱ πέτραι διερρήγνυντο, μνημεῖα δὲ πολλὰ ἠνεῴχθησαν, καὶ σώματα ἡγέρθησαν ἁγίων Ἀνδρῶν. ᾍδης κάτω στενάζει, καὶ Ἰουδαῖοι σκέπτονται συκοφαντῆσαι Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν, τὰ δὲ Γύναια κράζουσι· Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογημένον, ἐν ᾧ Χριστὸς ἀφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήμερος.

Synaxarion

Συναξάριον

Of the Day from the Menaion, and the commemoration from the Triodion:

Τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Μηναίου, καί τό Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου·

On the Holy and Great Saturday, we celebrate the burial of the divine Body, of our Lord and God and Savior Jesus Christ, and His descent into Hades, through which our race was recalled from corruption, and was transplanted to eternal life.

Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.

Verses of the Burial of the Divine Body

Στίχοι εἰς τὴν Θεόσωμον Ταφὴν

In vain you watchmen guard the tomb;

Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία.

No grave can contain the Source of life.

Οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν.

In Your ineffable condescension, O Christ God, have mercy on us. Amen.

Τῇ ἀνεκφράστῳ σου συγκαταβάσει, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ode 7

ᾨδὴ ζ’

Eirmos

Εἱρμὸς

«Ineffable wonder! He who saved the three righteous Children from the fire of the furnace, has been placed into the grave as a breathless corpse, for the salvation of us who sing in melody: “Our Deliverer, blessed are You, O God.”»

«Ἄφραστον θαῦμα! Ὁ ἐν καμίνῳ ῥυσάμενος, τοὺς Ὁσίους Παῖδας ἐκ φλογός, ἐν τάφῳ νεκρός, ἄπνους κατατίθεται, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

Hades was wounded, pierced in the heart, when it did receive Him whose side was pierced by a spear; and consumed by divine fire, it did groan aloud, for the salvation of us who sing in melody: “Our Deliverer, blessed are You, O God.”

Glory to You, O God, glory to You.

The tomb is happy, having become divine when it received within itself the Treasury of Life, the Creator as one who is sleeping, for the salvation of us who sing in melody: “Our Deliverer, blessed are You, O God.”

Τετρωται ᾍδης, ἐν τῇ καρδίᾳ δεξάμενος τὸν τρωθέντα λόγχῃ τὴν πλευράν, καὶ σθένει πυρὶ θείῳ δαπανώμενος, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων· Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

Ὄλβιος τάφος! ἐν ἑαυτῷ γὰρ δεξάμενος, ὡς ὑπνοῦντα τὸν Δημιουργόν, ζωῆς θησαυρός, θεῖος ἀναδέδεικται, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων· Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

The Life of all things was willing to lie in a grave in accordance with the law of the dead, and shows it to be the fountain of awaking, for the salvation of us who sing in melody: “Our Deliverer, blessed are You, O God.”

Νόμῳ θανόντων, τὴν ἐν τάφῳ κατάθεσιν, ἡ τῶν ὂλων δέχεται ζωή, καὶ τοῦτον πηγὴν δείκνυσιν ἐγέρσεως, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων· Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

The Godhead of Christ was united indivisibly in Hades and the tomb, and in Eden with the Father and the Spirit, for the salvation of us who sing in melody: “Our Deliverer, blessed are You, O God.”

Μία ὑπῆρχε ἡ ἐν τῷ Ἂδη ἀχώριστος καὶ ἐν τάφῳ καὶ ἐν τῇ Ἐδέμ, Θεότης Χριστοῦ σὴν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων· Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) Ineffable wonder! He who saved the three righteous Children from the fire of the furnace, has been placed into the grave as a breathless corpse, for the salvation of us who sing in melody: “Our Deliverer, blessed are You, O God.”»

(Πἀλιν) Ἄφραστον θαῦμα! Ὁ ἐν καμίνῳ ῥυσάμενος, τοὺς Ὁσίους Παῖδας ἐκ φλογός, ἐν τάφῳ νεκρός, ἄπνους κατατίθεται, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Ode 8

ᾨδὴ η’

Eirmos

Εἱρμὸς

«Be astonished, O you heavens, and let the earth’s foundations quake; for behold, He who dwells in the highest has been numbered among the dead, and now lodges as a stranger within a humble tomb. “O you youths shall bless Him; O you priests shall praise Him; you people shall exalt Him unto all the ages.”»

«Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς· ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

The most pure Temple has been destroyed, but He raises with Himself the fallen tabernacle, for the second Adam, He who dwells on high, has descended to the first Adam in the depths of hell. “O you youths shall bless Him; O you priests shall praise Him; you people shall exalt Him unto all the ages.”

Λέλυται ἄχραντος ναός, τὴν πεπτωκυῖαν δὲ συνανίστησι σκηνήν. Ἀδὰμ γὰρ τῷ προτέρῳ δεύτερος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, κατῆλθεν μέχρις ᾍδου ταμείων· ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

We bless the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον.

The courage of the disciples failed, but Joseph of Arimathea has shown much valor; for beholding the God of all, a corpse and naked, he asked for Him and buried him, crying: “O you youths shall bless Him; O you priests shall praise Him; you people shall exalt Him unto all the ages.”

Πέπαυται τόλμα Μαθητῶν, Ἀριμαθαίας δὲ ἀριστεύει Ἰωσήφ· νεκρὸν γὰρ καὶ γυμνὸν Θεώμενος, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, αἰτεῖται, καὶ κηδεύει κραυγάζων· οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Oh; what wonders most strange and new! Oh; what endless goodness! Oh; what endurance beyond words! For He who dwells on high is sealed up underneath the earth by His own free will. And God is slandered as though a deceiver. “O you youths shall bless Him; O you priests shall praise Him; you people shall exalt Him unto all the ages.”

Ὢ τῶν θαυμάτων τῶν καινῶν! ὢ ἀγαθότητος! ὢ ἀφράστου ἀνοχῆς! ἑκὼν γὰρ ὑπὸ γῆς σφραγίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ πλάνος Θεὸς συκοφαντεῖται· ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Katavasia

Καταβασία

We praise, we bless, and we worship the Lord.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

(Repeat) Be astonished, O you heavens, and let the earth’s foundations quake; for behold, He who dwells in the highest has been numbered among the dead, and now lodges as a stranger in a humble tomb. “O you youths shall bless Him; O you priests shall praise Him; you people shall exalt Him unto all the ages.”

(Πἀλιν) Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς· ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ninth Ode

ᾨδὴ θ’

Plagal Second Mode

Ἦχος πλ. β’

Deacon The Theotokos and Mother of the Light, in hymns do we magnify her.

Διάκ. Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.

Eirmos

Ὁ Εἱρμὸς

«Mourn not for Me, O Mother, as you behold Me in the grave; for I, your Son, whom you conceived within your womb without seed shall now rise and be glorified; and being God, I will ceaselessly exalt and ennoble those who in faith and yearning do magnify you.»

«Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς, συνέλαβες Υἱόν· ἀναστήσομαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ σὲ μεγαλύνοντας».

Troparia

Τροπάρια

Glory to You, O God, glory to You.

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

O Son without beginning, I escaped suffering at Your strange Birth, and I was supernaturally blessed. But now beholding You, my God, a corpse and without breath, I am pierced with the spear of a bitter sorrow. But arise that I may be magnified by You.

Ἐπὶ τῷ ξένῳ σου τόκῳ, τὰς ὀδύνας φυγοῦσα, ὑπερφυῶς ἐμακαρίσθην, ἄναρχε Υἱέ· νῦν δὲ σὲ Θεέ μου, ἄπνουν ὁρῶσα νεκρόν, τῇ ῥομφαίᾳ τῆς λύπης, σπαράττομαι δεινῶς, ἀλλ’ ἀνάστηθι, ὅπως μεγαλυνθήσωμαι.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

The earth, O my Mother, covers Me by My own will. And the gate-keepers of Hades trembled at beholding Me enrobed in the blood splattered garment of vengeance, for by being God, I struck down my adversaries with the Cross, and I will rise again that I may magnify you.

Γῆ με καλύπτει ἐκόντα, ἀλλα φρίττουσιν ᾍδου, οἱ πυλωροί, ἠμφιεσμένον, βλέποντες στολήν, ᾑμαγμένην Μῆτερ, τῆς ἐκδικήσεως· τοὺς ἐχθροὺς ἐν Σταυρῷ γάρ, πατάξας ὡς Θεός, ἀναστήσομαι αὖθις καὶ μεγαλύνω σε.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Let all creation rejoice, and all those born on earth be glad, for Hades and the enemy are despoiled. Let the women come and meet Me with their myrrh, for I deliver Adam and Eve and their descendents; and on the third day, I shall arise again.

Ἀγαλλιάσθω ἡ Κτίσις, εὐφραινέσθωσαν πάντες οἱ γηγενεῖς· ὁ γὰρ ἐχθρὸς ἐσκύλευται ᾍδης, μετὰ μύρων Γυναῖκες προσυπαντάτωσαν, τὸν Ἀδὰμ σὺν τῇ Εὔᾳ, λυτροῦμαι παγγενῆ, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐξαναστήσομαι.

Katavasia

Καταβασία

(Repeat) Mourn not for Me, O Mother, as you behold Me in the grave; for I, your Son, whom you conceived within your womb without seed shall now rise and be glorified; and being God, I will ceaselessly exalt and ennoble those who in faith and yearning do magnify you.

(Πἀλιν) Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς, συνέλαβες Υἱόν· ἀναστήσομαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ σὲ μεγαλύνοντας».

The Lamentations

Τὰ Ἐγκώμια

First Stasis

Στάσις Πρώτη

Plagal First Mode

Ἦχος πλ. α’

O Christ the Life, • You were laid in a tomb; • and the multitude of angels were bewildered, • as they glorified Your condescension.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

How, O Life, can You die? • How can You dwell in a tomb? • Not withstanding this, You break apart the realm of death • and You raise up those in Hades who are dead.

Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ τοῦ ᾍδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾷς.

You do we magnify, • O Lord Jesus, our King; • and we honor Your entombment and Your suffering • whereby You have saved us from corruption.

Μεγαλύνομέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου, δι’ ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.

O Jesus, King of all, • who set bound-ries to the earth, • You go on this day to dwell within a narrow tomb, • thereby raising up the dead from their graves.

Μέτρα γῆς ὁ στήσας, ἐν σμικρῷ κατοικεῖς, Ἰησοῦ παμβασιλεῦ τάφῳ σήμερον, ἐκ μνημάτων τοὺς θανέντας ἀνιστῶν.

O Jesus, my Christ, • and the King of all mankind, • why have you come seeking those in Hades who are dead? • Is it to release the race of mortal men?

Ἰησοῦ Χριστέ μου, Βασιλεῦ τοῦ παντός, τί ζητῶν τοῖς ἐν τῷ ᾍδη ἐλήλυθας; ἢ τὸ γένος ἀπολῦσαι τῶν βροτῶν;

Lo, the Master of all • openly is seen as dead, • and then He is buried, lying in a brand new tomb, • He who empties out the graves of all their dead.

Ὁ Δεσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν μνήματι καινῷ κατατίθεται, ὁ κενώσας τὰ μνημεῖα τῶν νεκρῶν.

O Christ the Life, • You were laid in a tomb; • and by means of Your own death You abolished death, • and You showered on the earth eternal life.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καὶ θανάτῳ σου τὸν θάνατον ὤλεσας, καὶ ἐπήγασας τῷ Κόσμῳ, τὴν ζωήν.

With those who are criminals, • You were numbered, O Christ, • and by this we were all rescued from the evil crimes • brought on by the ancient schemer’s evil deeds.

Μετὰ τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος Χριστέ, ἑλογίσθης δικαιῶν ἡμᾶς ἅπαντας, κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ.

O my sweet Jesus, • my Salvation, my Light: • How is it that You are hidden in a darkened tomb? • This untold forebearance is beyond all words!

Ἰησοῦ γλυκύ μοι, καὶ σωτήριον φῶς, τάφῳ πῶς ἐν σκοτεινῷ κατακέκρυψαι; ὢ ἀφάτου, καὶ ἀρρήτου ἀνοχῆς!

Both the Angelic Hosts, and Nature’s intellect • are unable to perceive the mystery, O Christ, • of Your burial past utterance and speech.

Ἀπορεῖ καὶ φύσις, νοερὰ καὶ πληθύς, ἡ ἀσώματος Χριστὲ τὸ μυστήριον, τῆς ἀφράστου καὶ ἀρρήτου σου ταφῆς.

Oh, how strange this wonder! • Oh, what new happening! • For the One who gave me breath is brought without breath • and is buried by the hands of Joseph.

Ὢ θαυμάτων ξένων! ὢ πραγμάτων καινῶν! Ὁ πνοῆς μοι χορηγὸς ἄπνους φέρεται, κηδευόμενος χερσὶ τοῦ Ἰωσήφ.

When, O Christ our Maker, • You were laid in Your tomb, • the foundation rock of Hades quaked with shuddering, • and the graves of mortal men were opened wide.

Σοῦ τεθέντος τάφῳ, πλαστουργέτα Χριστέ, τὰ τοῦ ᾍδου ἐσαλεύθη θεμέλια, καὶ μνημεῖα ἠνεώχθη τῶν βροτῶν.

Tears of lamentation • did the spotless Virgin shed, • over You, O Jesus, and then with a mother’s grief, • she cried out: “How can I bury You, my Son?”

Δακρυρρόους θρήνους, ἐπὶ σὲ ἡ Ἁγνή, μητρικῶς ὦ Ἰησοῦ ἐπιρραίνουσα, ἀνεβόα· Πῶς κηδεύσω σε Υἱὲ;

All the earth trembles and • shakes with dread fear, O word, • and the morning star does hide its brilliant radiance, • since the earth hides You, the greatest of all Light.

Like the disappearing sun, • You were hidden by the earth, • You were covered like the sun by the night of death, • but, O Savior, shine in even brighter dawn.

O Christ the Life, • having also tasted death, • from Your death You granted freedom to those who are dead, • and You have now given life to all mankind.

When the ranks of Angels • saw You dead for our sake, • O my Savior, they were filled with great amazement, • and they covered up their faces with their wings.

Being raised on the Tree, • You raise with You those that live, • and then when You did descend underneath the earth, • You did raise all those who had been buried there.

Full of fear and rev’rence, • noble Joseph lays You down • for entombment, O my Savior, as One who is dead, • and he looks with wonder on Your dreadful form.

Worshipping Your Passion, • I sing of Your burial, • and I magnify Your power, Lover of mankind; • by which of the passions I have been set free.

One of the Trinity, • having taken on flesh, • for our sake did tolerate a wrong and shameful death, • and the sun did shudder and the earth did quake.

Standing as one who’s judged, • facing Pilate’s judgment seat • lo, the One who is the Judge wrongly is condemned • to unrightful death upon the Cross of Wood.

O you jealous, murderous, • and malicious people, • by the graveclothes and the napkin may you be ashamed, • having seen the Resurrection of the Christ.

If you are the friend of poor, • and lament the use of myrrh, • that was emptied out for the forgiveness of a soul, • how can you betray the Source of Light for gold?

O my God and my Word, • O my Pleasure and Joy, • how am I to tolerate Your three days in the tomb? • Now my heart is ruptured by a mother’s grief.

“When shall I, O Savior, • see You, the eternal Light, • the exuberance and utter gladness of my heart?” • cried the Virgin in her bitterness and grief.

As from a single fount • does a double river flow • from Your side, and then when we take a drink from it, • we enjoy the fruit of everlasting life.

By Your will You were seen • dead, O Word, in the tomb, • yet You are alive, my Savior, and as You foretold, • You shall by Your Resurrection raise the dead.

“Who will give me water, • and a fountain spring of tears?” • This, the Virgin Bride of God cried, exclaiming thus: • “that for my sweet Jesus I may weep and mourn.”

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Συγκλονεῖται φόβῳ πᾶσα, Λόγε, ἠ γῆ, καὶ φωσφόρος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε τοῦ μεγίστου γῇ κρυβέντος σου φωτός.

Ὑπὸ γῆν ἐκρύβης, ὢσπερ ἢλιος νῦν, καὶ νυκτὶ τῇ τοῦ θανάτου κεκάλυψαι, ἀλλ᾽ ἀνάτειλον φαιδρότερον, Σωτήρ.

Ἡ ζωὴ του τάφῳ γευσαμένι, Χριστός, ἐκ θανάτου τοὐς βροτοὺς ἠλευθέρωσε καὶ τοῖς πᾶσι νῦν δωρεῖται τὴν ζωήν.

Νοεραί σε τάξεις, ἡπλωμένον νεκρόν, καθορῶσαι δι᾽ ἡμας ἐξεπλήττοντο, καλυπτόμεναι ταῖς πτέρυξι, Σωτήρ.

Ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ, καὶ τοὺς ζῶντας βροτούς συνυψοῖς, ὑπὸ τὴν γῆν δὲ γενόμενος, τοὺς κειμένους ὑπ᾽ αὐτὴν ἐξανιστᾷς.

Ὁ εὐσχήμων, Σῶτερ, σχηματίζει φρικτῶς καὶ κηδεύει ὡς νεκρόν εὐσχημόνως σε καὶ θαμβεῖταί σου τὀ σχῆμα τὸ φρικτόν.

Προσκυνῶ τὸ Πάθος, ἀνυμνῶ τὴν Ταφήν, μεγαλύνω σου τὸ κράτος Φιλάνθρωπε, δι’ ὧν λέλυμαι παθῶν φθοροποιῶν.

Tῆς Τριάδος ὁ εἶς ἐν σαρκὶ δι᾽ ἡμᾶς ἐπονείδιστον ὑπέμεινε θάνατον, φρίττει ἢλιος καὶ τρέμει δὲ ἠ γῆ.

O Κριτὴς εἰς δίκην πρὸ ἀδίκου κριτοῦ καὶ παρίστατο καὶ θάνατον ἂδικον κατεκρίθη διὰ ξύλου σταυρικοῦ.

Φθονουργέ φονούργε καὶ αλάστορ λαέ, κὰν σινδόνας καὶ ἀυτὸ τὸ σουδάριον ὀυκ ἀισχύνη ἀναστάντος τοῦ Χριστοῦ.

Εἰ φιλόπτωχος εἶ καὶ τὸ μύρον λυπεῖ, κενουμένου ἐκ ψυχῆς ἱλαστήριον πῶς χρυσῷ ἀπεμπολεῖς τὸν φωταυγῆ;

Ὦ Θεὲ καὶ Λόγε, ὦ χαρὰ ἡ ἐμή, πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήμερον; νῦν σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα μητρικῶς.

Πότε ἳδω, Σῶτερ, σὲ τὸ ἂχρονον φῶς, τὴν χαρὰν καὶ ἡδονὴν τῆς καρδίας μου; ἡ Παρθένος ἀνεβόα γοερῶς.

Ὦς ἐκ κρήνης μιᾶς, τὸν διπλοῦν ποταμόν τῆς πλευρᾶς Σου προχεούσης ἀρδόμενοι, τὴν ἀθάνατον καρπούμεθα ζωήν.

Θέλων ὢφθης, Λόγε, ἐν τῷ τάφῷ νεκρός, ἀλλὰ ζῇς καὶ τοῦς βροτούς, ὡς προείρηκας, ἀναστάσει σου, Σωτήρ μου, ἐγερεῖς.

Τίς μοι δώσει ὒδωρ, καὶ δακρύων πηγάς, ἠ Θεόνυμφος Παρθένος ἐκραύγαζεν, ἲνα κλαύσω τὸν γλυκύν μου Ἰησοῦν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

In our hymns we praise You, • You the Word, God of all, • also with the Father and Your Holy Spirit, • and we glorify Your burial divine.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Ἀνυμνοῦμεν Λόγε σὲ τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύματι, καὶ δοξάζομεν τὴν θείαν σου Ταφήν.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Happily we bless you, • Theotokos most-pure, • and we honor faithfully the three day burial • and entombment of your Son and our God.

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε ἁγνή, καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν τὴν τριήμερον, τοῦ Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ ἡμῶν πιστῶς.

And again the first Troparion:

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον·

O Christ the Life, • You were laid in a tomb; • and the multitude of angels were bewildered, • as they glorified Your condescension.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Small Litany

Συναπτὴ Μικρὰ

Priest Again and again, in peace let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἱερεύς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For blessed is Your Name, and glorified is Your kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι εὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Amen.

Ἀμήν.

Second Stasis

Στάσις Δευτέρα

Plagal First Mode

Ἦχος πλ. α’

Truly it is right, • Life-bestowing Lord, to magnify You; • You who did extend Your hands outward on the Cross, • shattering the power of the enemy.

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Truly it is right, • Maker of all things, to magnify you; • in that through Your Passion we are all set free • from our passions, and escape corruption.

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην· τοῖς σοῖς γὰρ παθήμασιν ἔχομεν, τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς.

The earth shook and quaked, • and the sun did hide itself, O Savior; • seeing You, O Christ, the Light that never sets • sinking, in Your body, down into the tomb.

Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φέγγους Χριστέ, δύσαντος ἐν τάφῳ σωματικῶς.

Savior, when above, • You are undivided with the Father, • yet, the Seraphim saw You lying dead, • covered by the earth, and they were struck with fear.

Κάλλος Λόγε πρίν, οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, ἀλλ’ ἐξαναστὰς ὑπερέλαμψας, καλλωπίσας τους βροτοὺς θείαις αὐγαῖς.

Lo, the temple’s veil • was torn at Your Crucifixion, O Word, • and the lights of Heaven hid their radiance, • when You hid Yourself, O Sun, beneath the earth.

Ρήγνυται ναοῦ καταπέτασμα τῇ σῇ σταυρώσει, κρύπτουσι φωστῆρες, Λόγε, τὸ φῶς, σοῦ κρυβέντος, Ἢλιε ὐπὸ γῆν.

He, who with a nod • did create the earth in the beginning, • hides beneath the earth, breathless as the dead; • there-fore, be in fear, O Heaven, at this sight.

Γῆς ὁ κατ᾽ ἀρχὰς μόνῳ νεύματι πήξας τὸν γῦρον, ἃπνους ὡς βροτὸς καθυπέδυ γῆν, φρῖξον τῷ θεάματι οὐρανέ.

Being buried, Christ, • You destroyed the palaces of Hades. • Therefore, by Your death You put death to death, • and mankind was rescued from corruption.

Ἃδου μὲν ταφεὶς τὰ βασίλεια, Χριστέ, συντρίβεις, θάνατον θανάτῳ δὲ θανατοῖς καὶ φθορᾶς λυτροῦσαι τοῦς γηγενεῖς.

The Wisdom of God • spilling forth the gushing rivers of life, • hides within the tomb. By descending there, • He gives life to all those in the depths of hell.

Ρεῖθρα τῆς ζωῆς ἠ προχέουσα Θεοῦ σοφία τάφον ὑπεισδῦσα ζῳοποεῖ τούς ἐν τοῖς ἀδύτοις Ἃδου μυχοῖς.

“That I may renew • the destroyed existence of all mankind, • willingly in flesh I do take on death; • therefore, Mother, do not mourn or grieve for Me.”

Ἳνα τὴν βροτῶν καινουργήσω συντριβεῖσαν φύσιν, πέπληγμαι θανάτῳ θέλων σαρκί, Μῆτερ, οὗν μὴ κόπτου τοῖς ὀδυρμοῖς.

Joseph sings a hymn • at the burial with Nicodemos, • singing unto Christ, who was put to death; • and with them in song are joined the Seraphim.

Ὕμνους Ἰωςὴφ καὶ Νικόδημος ἐπιταφίους ᾂδουσι Χριστῷ νεκρωθέντι νῦν, ᾂδει δὲ σὺν τούτοις καὶ Σεραφείμ.

Sun of Righteousness, • You did hide be-neath the earth, O Savior, • and the Moon, Your Mother, was eclipsed with grief • and in sorrow at beholding You no more.

Δύνεις ὑπὸ γῆν, Σῶτερ, ἢλιε δικαιοσύνης, ὂθεν ἡ τεκοῦσα σελήνη σε ταῖς λύπαις ἐκλείπει, τῆς θέας στερουμένη.

In receiving You • in her arms, O Savior and Creator, • thus the earth did shake utterly with fear, • and those who were dead awakened at her quake.

Γῆ σε, Πλαστουργέ, ὑπὸ κόλπους δεξαμένη, τρόμῳ συσχεθεῖσα, Σῶτερ, τινάσσεται, ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ.

At Your suffering, • there was neither form nor beauty in You; • but You rose, O Word, and with Your Light divine, • You have given beauty unto all mankind.

Κάλλος Λόγε πρίν, οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, ἀλλ’ ἐξαναστὰς ὑπερέλαμψας, καλλωπίσας τους βροτοὺς θείαις αὐγαῖς.

“Woe is me, my Son,” • said lamenting, she who knew not wedlock • “I see You, condemned, now upon the Cross: • You, who I had hoped would be enthroned as King.”

Οἲμοι, ῶ Υἱέ! ἡ ἀπείρανδρος θρηνεῖ καὶ λέγει, ὂν ὡς βασιλέα γὰρ ἢλπιζον, κατάκριτον νῦν βλέπω ἐν σταυρῷ.

With our hymns, O Christ, • and with all the faithful do we worship, • now, Your Crucifixion and Your Sepulcher; • by Your Burial are we set free from death.

Ὕμνοις σου Χριστέ, νῦν τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν Ταφήν τε, ἅπαντες πιστοὶ ἐκθειάζομεν, οἱ θανάτου λυτρωθέντες σῇ ταφῇ.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

O God without source, • co-eternal with the Word and Spirit: • O One who is good, do confirm the Faith • of those who do rule against their enemies.

Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦμα, σκῆπτρα τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον, κατὰ πολεμίων ὡς ἀγαθός.

Theotokion

Θεοτοκίον

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

You who gave Life birth, • O most-glorious and spotless Virgin: • bring an end to all scandals of the Church, • and encompass her with peace, for you are good.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τέξασα ζωήν, Παναμώμητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, καὶ βράβευσον εἰρήνην ὡς ἀγαθή.

And again the first Troparion:

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον·

Truly it is right, • Life-bestowing Lord, to magnify You; • You who did extend Your hands outward on the Cross, • shattering the power of the enemy.

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Small Litany

Συναπτὴ Μικρὰ

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For You are holy, Our God, Who are seated upon the throne of the Cherubim, and to You we send up glory: with Your unoriginate Father, and Your all-holy, and good, and life-creating Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῶν Χερουβὶμ ἐπαναπαυόμενος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Third Stasis

Στάσις Τρίτη

Third Mode

Ἦχος γ’

Ev’ry generation • offers hymns and praises • at Your entombment, my Christ.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

The Arimathean, • took You down from the Wood, • and laid You down in a tomb.

Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθαίας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει.

Women bringing spices, • came with loving forethought, • providing myrrh, O my Christ.

Μυροφόροι ἦλθον, μύρα σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.

Come, with all creation, • let us sing in parting • a hymn to the Creator.

Δεῦρο πᾶσα κτίσις, ὕμνους ἐξοδίους, προσοίσωμεν τῷ Κτίστῃ.

With the myrrh-bearers, • let us all, with prudence, • anoint as dead Him, who lives.

Ὡς νεκρὸν τὸν ζῶντα, σὺν Μυρο-φόροις πάντες, μυρίσωμεν ἐμφρόνως.

Thrice-blessed Joseph, • lays away the Body • of Christ the Giver of life.

Ἰωσὴφ τρισμάκαρ, κήδευσον τὸ σῶμα, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου.

Those He fed with manna • lifted heels of spurning • against their Benefactor.

Οὓς ἔθρεψε τὸ μάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ Εὐεργέτου.

O, the insane folly, • of those that slew the prophets, • about their slaying of Christ.

Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χρι-στοκτονίας, τῆς τῶν προφητοκτόνων!

Like a mindless servant, • the Christ-wise disciple • betrayed the Depths of Wisdom.

Ὡς ἄφρων ὑπηρέτης, προδέδωκεν ὁ μύστης, τὴν ἄβυσσον σοφίας.

The underhanded Judas • selling the Redeemer • becomes, himself, a captive.

Τὸν ῥύστην ὁ πωλήσας, αἰχμάλωτος κατέστη, ὁ δόλιος Ἰούδας.

Joseph and Nicodemos • bury the Creator • in manner fitting the dead.

Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήμῳ, νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην.

O, my most-sweet Springtime! • O, my sweetest Offspring, • where has Your beauty vanished?

Ὧ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;

Your all-holy Mother • was moved to lamentation • when you, O Logos did die.

Θρῆνον συνεκίνει, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, σοῦ Λόγε νεκρωθέντος.

The myrrh-bearing women • came forward to anoint Christ • the One anointed of God.

Γύναια σὺν μύροις, ἥκουσι μυρίσαι, Χριστὸν τὸ θεῖον μύρον.

The cheater has been cheated, • and by Your Wisdom, my God, • You have redeemed the cheated.

Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, σοφίᾳ σῇ Θεέ μου.

Son of God, Almighty, • my God and my Creator, • how did You endure suff’ring?

Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πῶς πάθος κατεδέξω;

The Mother Heifer cried out, • in mourning, seeing her Calf • suspended on the Wood Cross.

Ἡ δάμαλις τὸν μόσχον, ἐν Ξύλῳ κρεμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα.

With her heart pierced through-out • the Maiden called out, crying, • with fervor, shedding warm tears.

Ἀνέκραζεν ἡ Κόρη, θερμῶς δακρυρροοῦσα, τὰ σπλάγχνα κεντουμένη.

O, the Light of my eyes, • and my sweetest Offspring, • how can You now be buried?

Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ;

I glorify, O my Son, • Your uttermost compassion • that causes You such suff’ring.

Δοξάζω σου Υἱέ μου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις.

Arise, O One of Mercy, • and raise us all up with You • from the abyss of Hades.

Ἀνάστηθι οἰκτίρμον, ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου.

“Arise, O Giver of life,” • the mother who did bear You, • declared with her tears flowing.

Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, δακρυρροοῦσα λέγει.

The powers of the Heavens • when they had beheld You, • were filled with fear and wonder.

Οὐράνιοι Δυνάμεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρὸν σε καθορῶσαι.

Joseph once fled with You, • and now another Joseph • does bury You, O Savior.

Φέρων πάλαι φεύγει, Σῶτερ Ἰωσὴφ σε, καὶ νῦν σε ἄλλος θάπτει.

Do not grieve, O Mother, • I endure the Passion • to set free Eve and Adam.

Τὸν Ἀδὰμ καὶ Ἕυαν ἐλευθερῶσαι Μήτερ, μη θρήνει, ταῦτα πάσχω.

Your most-holy Mother • weeps for You, lamenting, • at Your dread death, my Savior.

Κλαίει καὶ θρηνεῖ σε, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτήρ μου νεκρωθέντα.

Your burial, so fearful, • and foreign, O Creator, • makes all minds shudder and quake.

Φρίττουσιν οἱ νόες, τὴν ξένην καὶ φρικτήν σου, Ταφὴν τοῦ πάντων Κτίστου.

The Priest sprinkles the Epitafion and congregation with rose water.

Ὁ Ἱερεύς ραίνει διὰ ροδοστάγματος τὸν Ἐπιτάφιον καὶ τὸν λαόν.

The myrrh-bearing women, • came early in the morning • and sprinkled Your tomb with myrrh.

Ἔρραναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι.

(Repeat) • The myrrh-bearing women, • came early in the morning • and sprinkled Your tomb with myrrh.

(Πάλιν) Ἔρραναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι.

(And again) The myrrh-bearing women, • came early in the morning • and sprinkled Your tomb with myrrh.

(Καὶ πάλιν) • Ἔρραναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι.

Grant unto Your Church peace, • and by Your Resurrection, • salvation to Your people.

Εἰρήνην Ἐκκλησία, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῇ Ἐγέρσει.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Trinity, O my God, • Father, Son and Spirit, • have mercy on the whole world.

Ὦ Τριὰς Θεέ μου, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν Κόσμον.

Theotokion

Θεοτοκίον

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Make us, your servants, worthy • to behold, O Virgin, • your own Son’s Resurrection.

Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, Ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον σοὺς δούλους.

Every generation • offers hymns and praises • at Your entombment, my Christ.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

Small Litany

Συναπτὴ Μικρὰ

Priest Again and again, in peace let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἱερεύς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For You are the King of peace, and the Savior of our souls, and to You we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης, καὶ σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Resurrection Evlogitaria

Εὐλογητάρια Ἀναστάσιμα

Plagal First Mode

Ἦχος πλ. α´

Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

The assembly of the angels was amazed to behold You, being numbered with the dead. You, O Savior, have destroyed the power of death, and You did raise up Adam with Yourself, and delivered everyone from Hades.

Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾍδου πάντας ἐλευθερώσαντα.

Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

“Why do you, O women disciples, mingle myrrh with tears of pity?” Thus the Angel who was dazzling in the tomb cried unto the myrrh-bearing women, “See for yourselves the sepulcher and rejoice; for the Savior has risen from the tomb.”

«Τὶ τὰ μύρα, συμπαθῶς τοῖς δάκρυσιν, ὦ Μαθήτριαι κιρνᾶτε;» ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ Ἄγγελος, προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις· «Ἴδετε ὑμεῖς τὸν τάφον καὶ ᾔσθητε· ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.»

Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Early in the morn, the myrrh-bearing women hastened to Your sepulcher lamenting, but the angel drew near to them and said: “The time for lamenting has now come to an end; weep not, but announce to the Apostles the Resurrection.”

Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι ἔδραμον, πρὸς τὸ μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· ἀλλ’ ἐπέστη, πρὸς αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε· «Θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται, μὴ κλαίετε, τὴν Ἀνάστασιν δέ, Ἀποστόλοις εἴπατε.»

Blessed are You, O Lord, teach me Your commandments.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

The myrrh-bearing women, who came with ointment to Your sepulcher, O Savior, heard the voice of the angel clearly crying to them loudly: “Why do you number Him who lives among the dead? For as God, He has risen from the sepulcher.”

Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ μνῆμά σου, Σῶτερ ἐνηχοῦντο. Ἀγγέλου τρανῶς, πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου· «Τὶ μετὰ νεκρῶν, τὸν ζώντα λογίζεσθε; ὡς Θεὸς γάρ, ἐξανέστη τοῦ μνήματος.»

Triadikon

Τριαδικὸν

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

We do worship the Father and His Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in essence, and with the Seraphim we cry out: “Holy, Holy, Holy are You, O Lord.”

Προσκυνοῦμεν Πατέρα, καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, σὺν τοῖς Σεραφείμ, κράζοντες τό· «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, Κύριε.»

Theotokion

Θεοτοκίον

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

You gave birth, O Virgin, to the Giver of life; and from sin delivered Adam, while to Eve you have granted joy instead of sorrow. He has restored the fallen unto life; He to whom you have given flesh is God and man.

Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω Παρθένε, τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας, χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ, ἀντὶ λύπης παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.

Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.

Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.

Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.

Small Litany

Συναπτὴ Μικρὰ

Priest Again and again, in peace let us pray to the Lord.

Ἱερεύς Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Priest Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἱερεύς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For all the powers of the heavens praise You, and to You they send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουσι, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Exaposteilarion

Ἐξαποστειλάριον

Second Mode

Ἦχος β’

Holy is the Lord, our God.

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Holy is the Lord, our God.

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Holy is the Lord, our God.

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

The verse is read thrice, without any addition.

Τοῦτο λέγεται ἐκ γ’ μόνον, καὶ οὐδὲν ἄλλο.

Praises

Αἶνοι

Second Mode

Ἦχος β ´

Let every breath praise the Lord. • Praise the Lord from the heavens, • praise Him in the highest. • To You, O God, is due our song.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. • Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν • αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις· • Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Praise Him all you His Angels; • praise Him all you His hosts. • To You, O God, is due our song.

Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐ-τοῦ· • αἰνεῖτε αὐτὸν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις αὐτοῦ· • Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Idiomela Stichera

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Second Mode

Ἦχος β´

Praise Him for His mighty acts, praise Him according to His excellent greatness.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

On this day the grave holds Him Who holds all creation in His palm. A stone covers Him, Who covered the heavens with virtue. And Life slumbers, and Hades trembles; and Adam is set free from his bonds. Glory to Your dispensation, through which You have accomplished all things, granting us an eternal Sabbath, Your most-holy Resurrection from the dead.

Σήμερον συνέχει τάφος, τὸν συνέχοντα παλάμῃ τὴν Κτίσιν, καλύπτει λίθος, τὸν καλύψαντα ἀρετῇ τοὺς οὐρανούς, ὑπνοῖ ἡ ζωή, καὶ ᾍδης τρέμει, καὶ Ἀδὰμ τῶν δεσμῶν ἀπολύεται. Δόξα τῇ σῇ οἰκονομίᾳ, δι’ ἧς τελέσας πάντα σαββατισμὸν αἰώνιον, ἐδωρήσω ἡμῖν, τὴν παναγίαν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν.

Praise Him with the sound of trumpet, praise Him with the psaltery and harp.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

What is this sight, which is now beheld? What is this present rest? The King of the Ages, having accomplished the plan of salvation through His Passion, does take His Sabbath rest in the tomb, thus granting us a new Sabbath. To Him let us cry aloud: “Arise, O God, and judge all of the earth, for You reign to the ages, Who are boundless in Your great mercy.”

Τί τὸ ὁρώμενον θέαμα; τίς ἡ παροῦσα κατάπαυσις; Ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, τὴν διὰ πάθους τελέσας οἰκονομίαν, ἐν τάφῳ σαββατίζει, καινὸν ἡμῖν παρέχων σαββατισμόν. Αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

Praise Him with the timbrel and dance; praise Him with stringed instruments and organs.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Come, let us behold our Life, lying in the tomb, that He may give life to those, who lie in the graves. Come, let us look today on the Son of Judah as He sleeps, and with the prophet, let us cry out to Him: “You have lain down, You have slept as a lion, Who shall awaken You, O King?” But of Your own free will do You rise up, Who willingly did give Yourself for us; O Lord, glory be to You.

Δεῦτε ἴδωμεν τὴν ζωὴν ἡμῶν, ἐν τάφῳ κειμένην, ἵνα τοὺς ἐν τάφοις κειμένους ζωοποιήσῃ, δεῦτε σήμερον, τὸν ἐξ Ἰούδα ὑπνοῦντα θεώμενοι, προφητικῶς αὐτῷ ἐκβοήσωμεν· Ἀναπεσὼν κεκοίμησαι ὡς λέων, τίς ἐγερεῖ σε Βασιλεῦ; ἀλλ’ ἀνάστηθι αὐτεξουσίως, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἑκουσίως· Κύριε δόξα σοι.

Plagal Second Mode

Ἦχος πλ. β’

Praise Him upon the well-tuned cymbals, praise Him upon the loud cymbals. Let every breath praise the Lord.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Joseph asked for the Body of Jesus, and he laid it into his own new tomb; for He had to emerge from the grave as from a bridal chamber. O You, who have broken the power of death, and who opened the gates of Paradise to men; glory be to You.

ᾘτήσατο Ἰωσήφ, τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέθετο ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ· ἔδει γὰρ αὐτὸν ἐκ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθεῖν. Ὁ συντρίψας κράτος θανάτου, καὶ ἀνοίξας πύλας Παραδείσου ἀνθρώποις, δόξα σοι.

Idiomelon

Ἰδιόμελον

Plagal Second Mode

Ἦχος πλ. β’

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

The great Moses mystically foreshadowed this present day, by saying: “And God blessed the seventh day.” For this is the day of the blessed Sabbath; this is the day of rest, on which the only-begotten Son of God rested from all His works. Suffering death in accordance with the plan of salvation, He kept the Sabbath in the flesh, and returning again to what He was, through His Resurrection, He has now granted unto us everlasting life, for He alone is good and loves mankind.

Τὴν σήμερον μυστικῶς, ὁ μέγας Μωϋσῆς προδιετυποῦτο λέγων· Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεός, τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ εὐλογημένον Σάββατον, αὕτη ἐστίν ἡ τῆς καταπαύσεως ἡμέρα, ἐν ᾗ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομίας, τῇ σαρκὶ σαββατίσας, καὶ εἰς ὃ ἦν, πάλιν ἐπανελθών, διὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Theotokion

Θεοτοκίον

Second Mode

Ἦχος β’

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Most blessed are you, O Virgin Theotokos, for through Him who took flesh from you, Hades was made captive, Adam was recalled from the dead, the curse made void, Eve set free, death was put to death and we were given life. Therefore, with hymns we cry aloud: “Blessed are You, O Christ our God, who has been so pleased, glory to You.”

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε· διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, ὁ ᾍδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι.

Great Doxology

Δοξολογία Μεγάλη

Glory to You who have shown forth the light. Glory to God in the highest, and on earth peace, good will among men.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

We praise You, we bless You, we worship You, we glorify You, we give thanks to You for Your great glory.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

O Lord, heavenly King, God the Father almighty; O Lord, the only-begotten Son, Jesus Christ; and the Holy Spirit.

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,

O Lord God, Lamb of God, Son of the Father Who take away the sin of the world: have mercy on us, O You Who take away the sins of the world.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Receive our prayer, You Who sit at the right hand of the Father, and have mercy on us.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

For You only are holy; You only are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Every day will I bless You, and I will praise Your name forever; yes, forever and ever.

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Vouchsafe, O Lord, to keep us on this day without sin.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Blessed are You, O Lord, the God of our Fathers, and praised and glorified is Your name unto the ages. Amen.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Let Your mercy, O Lord, be upon us, according as we have hoped in You.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Blessed are You, O Lord: teach me Your statutes.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

(Repeat) Blessed are You, O Lord: teach me Your statutes.

(Πἀλιν) Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

(And again) Blessed are You, O Lord: teach me Your statutes.

(Καὶ πἀλιν) Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

O Lord, You have been our refuge from generation to generation. I said: “O Lord, have mercy on me; heal my soul, for I have sinned against You.”

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

O Lord, unto You have I have fled for refuge; teach me to do Your will for You are my God.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

For in You is the fountain of life, in Your light we shall see light.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

O continue Your mercy unto them that know You.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Holy God; Holy Mighty; Holy Immortal: have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

(Repeat) Holy God; Holy Mighty; Holy Immortal: have mercy on us.

(Πἀλιν) Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

(And again) Holy God; Holy Mighty; Holy Immortal: have mercy on us.

(Καὶ πἀλιν) Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Holy Immortal: have mercy on us.

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God; Holy Mighty; Holy Immortal: have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Procession with the Kouvouklion

Ἡ Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου

The Procession is as follows: Acolytes, Choir, Epitafion, Clergy, and Faithful.

First Part

Α´ Μέρος

Holy God; • Holy Mighty; • Holy Immortal: • have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, • Ἅγιος Ἰσχυρός, • Ἅγιος Ἀθάνατος, • ἐλέησον ἡμᾶς.

Petitions

Ἐκτενῆς

Deacon Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.

Διάκ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for pious and Orthodox Christians.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for our Archbishop (Name), and for all our brotherhood in Christ.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Second Part

Β´ Μέρος

Holy God; • Holy Mighty; • Holy Immortal: • have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, • Ἅγιος Ἰσχυρός, • Ἅγιος Ἀθάνατος, • ἐλέησον ἡμᾶς.

Petitions

Ἐκτενῆς

Deacon Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.

Διάκ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for the blessed memory and eternal repose of all those who have fallen asleep in the hope for eternal life: the pious Orthodox Christians, kings, patriarchs, hierarchs, priests, hieromonks, hierodeacons, and monastics; our fathers, forefathers, grandfathers, ancestors, parents, children, brothers, and relatives; all those who have lived from ancient times until the present and for the forgiveness of all their offenses, both voluntary and involuntary.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν ἡμῶν ἐκ τῶν ἀπ’ ἀρχῆς καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων, καὶ ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.

May their memory be eternal; may their memory be eternal; may the memory of them be eternal.

Αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη.

Priest For You are the Resurrection, the Life, and the Repose of all pious Orthodox Christians who have fallen asleep, O Christ our God, and to You we send up glory, with Your unoriginate Father, and Your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι σύ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή καὶ ἡ ἀνάπαυσις πάντων τῶν κεκοιμημένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν καὶ σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Third Part

Γ´ Μέρος

Holy God; • Holy Mighty; • Holy Immortal: • have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, • Ἅγιος Ἰσχυρός, • Ἅγιος Ἀθάνατος, • ἐλέησον ἡμᾶς.

Petitions

Ἐκτενῆς

Deacon Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.

Διάκ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and Orthodox Christians, of those who dwell and are in this city, and of the members and the council of this holy church.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Fourth Part

Δ´ Μέρος

Holy God; • Holy Mighty; • Holy Immortal: • have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, • Ἅγιος Ἰσχυρός, • Ἅγιος Ἀθάνατος, • ἐλέησον ἡμᾶς.

Petitions

Ἐκτενῆς

Deacon Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.

Διάκ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for the protection of this holy church, of this city, and of every city and land, from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasions, civil strife, and accidental death; that our good God Who loves mankind may be merciful, gracious and favorable to us by turning and diverting from us all wrath and sickness impending against us, and deliver us from His just rebuke, and have mercy on us.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθήναι τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν και χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου· ὑπέρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθών καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσει πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ᾽ ἡμῶν κινουμένην, καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης ἡμῶν δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray that the Lord our God may hear the prayer of us sinners, and have mercy on us.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest Hear us, O God our Savior, the hope of all those who live everywhere on earth and those far out at sea. Be gracious toward our sins, Master, and have mercy on us. For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now, and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσση μακράν· καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν Δέσποτα, ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἑλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

The procession halts at so that the faithful may pass under the kouvouklion and return to sanctuary; meanwhile we sing:

Holy God; • Holy Mighty; • Holy Immortal: • have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, • Ἅγιος Ἰσχυρός, • Ἅγιος Ἀθάνατος, • ἐλέησον ἡμᾶς.

Troparia

Τροπάρια

Second Mode

Ἦχος β´

The Epitafion is removed from the Kouvouklion, to be placed on the Holy Altar in the Holy of Holies. Lifting up the Epitafion the Priest intones:

Priest Let us be attentive. Peace be with all. Wisdom!

Ἱερεύς Πρόσχωμεν. Εἰρήνη πᾶσι. Σοφία.

The Priest enters the Holy of Holies, and circles the Holy Altar three times before placing the Epitafion upon it, as the Reader sings:

Taking down Your immaculate body from the Cross, the honorable Joseph wrapped it in a clean linen cloth with spices, and laid it for burial into a new sepulcher.

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

When You descended to the realm of death, You as life immortal rendered to Hades a mortal blow by Your all-radiant divinity; and when You from infernal depths and the darkness below did raise the dead, all the hosts of heaven’s powers did proclaim and cry aloud: O life-giving Christ and our God, we give glory to You.

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

The Angel standing at the sepulcher, cried out saying to the myrrh-bearing women: “The ointment is appropriate for mortal men, but Christ has been shown to be a stranger to corruption.”

Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος.

Prophecy

Προφητεία

Ezekiel 37:1-14

Ἰεζ. λζ’, 1-14

Troparion of the Prophecy

Τροπάριον τῆς Προφητείας

Read (Second Mode)

Χῦμα (Ἦχος β’)

You, O Christ, Who holds the universe in Your hands, condescended to be held in the tomb, to redeem fallen mankind from Hades, thereby giving immortal life to us, as the immortal God.

Ὁ συνέχων τὰ πέρατα, τάφῳ συσχεθῆναι κατεδέξω Χριστέ, ἵνα τῆς τοῦ ᾍδου καταπτώσεως, λυτρώσῃς τὸ ἀνθρώπινον, καὶ ἀθανατίσας, ζωώσῃς ἡμᾶς, ὡς Θεὸς ἀθάνατος.

Prokeimenon

Προκείμενον

Fourth Mode

Ἦχος δ’

Arise, O Lord; help us.

Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν.

O God, with our ears we have heard.

Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν.

Prophecy

Προφητεία

The reading from the Prophecy of Ezekiel.

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα.

Deacon Wisdom. Let us be attentive.

Διάκ. Σοφία. Πρόσχωμεν.

The hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley; it was full of bones. And He led me round among them; and behold, there were very many upon the valley; and lo, they were very dry. And He said to me, “Son of man, can these bones live?” And I answered, “O Lord God, You know.” Again He said to me, “Prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones: Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live; and you shall know that I am the Lord.”

So I prophesied as I was commanded; and as I prophesied, there was a noise, and behold, a rattling; and the bones came together, bone to its bone. And as I looked, there were sinews on them, and flesh had come upon them, and skin had covered them; but there was no breath in them. Then He said to me, “Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God: Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live.”

So I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great host. Then He said to me, “Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, ‘Our bones are dried up, and our hope is lost; we are clean cut off.’

Therefore prophesy, and say to them, Thus says the Lord God: Behold, I will open your graves, and raise you from your graves, O My people; and I will bring you home into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord, when I open your graves, and raise you from your graves, O My people. And I will put My Spirit within you, and you shall live, and I will place you in your own land; then you shall know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, says the Lord.”

Ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κυρίου, καὶ ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων, καὶ περιήγαγέ με ἐπ’ αὐτά, κύκλωθεν κύκλῳ· καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα, ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, καὶ ἰδοὺ ξηρὰ σφόδρα. Καὶ εἶπε πρός με· Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; καὶ εἶπα· Κύριε, Κύριε, σὺ ἐπίστασαι ταῦτα. Καὶ εἶπε πρός με· Προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ ταῦτα, καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον Κυρίου, τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις. Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς, καὶ δώσω εἰς ὑμᾶς νεῦρα, καὶ ἀνάξω εἰς ὑμᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ ἐφ’ ὑμᾶς δέρμα, καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Καὶ προεφήτευσα, καθὼς ἐνετείλατό μοι Κύριος. Καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι, καὶ ἰδοὺ σεισμός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστᾶ, ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ. Καὶ εἶδον· καὶ ἰδοὺ ἐπ’ αὐτὰ νεῦρα καὶ σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ’ αὐτὰ δέρμα ἐπάνω, καὶ πνεῦμα οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς. Καὶ εἶπε πρός με· Προφήτευσον, ἐπὶ τὸ πνεῦμα, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, καὶ εἰπὲ τῷ πνεύματι· Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· Ἐκ τῶν τεσσάρων πνευμάτων ἐλθέ, καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ ζησάτωσαν.

Καὶ προεφήτευσα, καθ’ ὅ, τι ἐνετείλατό μοι· καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρός με, λέγων· Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα, πᾶς οἶκος Ἰσραήλ ἐστιν, αὐτοὶ λέγουσι. Ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ἀπώλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν.

Διὰ τοῦτο προφήτευσον, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μνήματα ὑμῶν, καὶ ἀνάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν, καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐν τῷ ἀνοῖξαί με τοὺς τάφους ὑμῶν, τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐκ τῶν τάφων τὸν λαόν μου. Καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγὼ Κύριος, ἐλάλησα, καὶ ποιήσω, λέγει Κύριος Κύριος.

Epistle

Ἀπόστολος

1 Corinthians 5:6-8; Galatians 3:13-14

Γαλ. γ’ 13-14

Prokeimenon

Προκείμενον

Grave Mode

Ἦχος βαρὺς

Arise, O Lord my God, let Your hand be lifted high.

Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου.

I will confess You, O Lord, with my whole heart.

Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.

Epistle

Ἀπόστολος

The reading from the First Epistle of Paul to the Corinthians.

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.

Deacon Wisdom. Let us be attentive.

Διάκ. Σοφία. Πρόσχωμεν.

Brethren: Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Paschal Lamb, has been sacrificed. Let us, therefore, celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us – for it is written, “Cursed be every one who hangs on a tree” – that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, that we might receive the promise of the Spirit through faith.

Ἀδελφοί, μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. Ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι· καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. Ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. Χριστὸς γὰρ ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· Γέγραπται γάρ· Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.

Gospel

Εὐαγγέλιον

Matthew 27:62-66

Ματθ. κζ 62-66

Deacon Wisdom! Rise! Let us hear the Holy Gospel.

Διάκ. Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Priest Peace be with all.

Ἱερεύς Εἰρήνη πᾶσι.

And with your spirit.

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

Priest The reading from the Holy Gospel according to Matthew.

Ἱερεύς Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

Deacon Let us be attentive.

Διάκ. Πρόσχωμεν.

Glory to You, O Lord, glory to You.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

The Priest reads the Gospel.

Ὁ Ἱερεύς ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.

Next day, that is, after the day of Preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, “Sir, we remember how that impostor said, while he was still alive, ‘After three days I will rise again.’ Therefore order the sepulcher to be made secure until the third day, lest his disciples go and steal him away, and tell the people, ‘He has risen from the dead,’ and the last fraud will be worse than the first.” Pilate said to them, “You have a guard of soldiers; go, make it as secure as you can.” So they went and made the sepulcher secure by sealing the stone and setting a guard.

Glory to You, O Lord, glory to You.

Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιε-ρεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· ἔχετε κουστω-δίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλί-σαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Great Litany of Fervent Supplication

Μεγάλη Ἐκτενῆς Ἰκεσίας

Deacon Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.

Διάκ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for pious and Orthodox Christians.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for our Archbishop (Name).

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for our brothers, the priests, hieromonks, hierodeacons, and monastics, and for all our brotherhood in Christ.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and Orthodox Christians, of those who dwell and are in this city, and of the members and the council of this holy church.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for the blessed and ever-memorable builders of this holy church, and for all our fathers and brothers gone to their rest before us, and the Orthodox here and everywhere who piously lie asleep.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Again we pray for those who are fruitful and do good works in this holy and all-venerable temple; for those who serve and those who sing, and for all the people here present, who await Your great and rich mercy.

Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Priest For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Completed Litany

Πληρωτικὰ

Deacon Let us complete our evening prayer to the Lord.

Διάκ. Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Διάκ. Ἀντιλαβοῦ, σῷσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Lord, have mercy.

Κύριε, ἐλέησον.

Deacon That the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord.

Διάκ. Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα.

Grant this, O Lord.

Παράσχου, Κύριε.

Deacon An Angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.

Διάκ. Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Grant this, O Lord.

Παράσχου, Κύριε.

Deacon Forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord.

Διάκ. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Grant this, O Lord.

Παράσχου, Κύριε.

Deacon Those things which are good and beneficial to our souls, and peace in the world, let us ask of the Lord.

Διάκ. Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Grant this, O Lord.

Παράσχου, Κύριε.

Deacon To complete the remaining time of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord.

Διάκ. Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον της ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Grant this, O Lord.

Παράσχου, Κύριε.

Deacon A Christian end of our lives, painless, unashamed, peaceful, and a good defense before the fearsome judgment seat of Christ, let us ask.

Χριστιανὰ τὰ τέλη της ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

Grant this, O Lord.

Παράσχου, Κύριε.

Deacon Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.

Διάκ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

To You, O Lord.

Σοὶ, Κύριε.

Priest For You are a God of mercy, compassion and love for mankind, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Prayer at the Bowing of Heads

Εὐχὴ Κεφαλοκλησίας

Priest: Peace be with all.

Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.

And with your spirit.

Καὶ τῷ πνεύματί σου.

Deacon: Let us bow our heads to the
Lord.

Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνομεν.

To You, O Lord.

Σοί, Κύριε,.

Priest: O holy Lord, dwelling on high and watching over the humble, looking upon all creation with Your all-encompassing eye: we have bowed the neck of our soul and body to You and we beseech You. O Holy of Holies, extend Your invisible hand from Your holy dwelling place, and bless us all; and whether we have sinned knowingly or unknowingly, forgive us as the good God Who loves mankind, granting us Your earthly and heavenly benefits.

Ἱερεύς· Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καὶ τῷ παντεφόρῳ σου ὄμματι ἐπιβλέπων ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν, σοὶ ἐκλίναμεν τὸν αὐχένα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, καὶ δεόμεθά σου Ἅγιε Ἁγίων· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἀόρατον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς· καὶ εἴτι ἡμάρτομεν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς συγχώρησον, δωρούμενος ἡμῖν τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά σου.

For it is Yours to show mercy and to save us, our God, and to You we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.

Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen.

Ἀμήν.

Dismissal

Ἀπόλυσις

Deacon Wisdom.

Διάκ. Σοφία.

Bless.

Εὐλόγησον.

Priest Blessed is Christ our God, the existing One, always, now, and ever, and to the ages of ages.

Ἱερεύς Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε; νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Amen. May the Lord God strengthen the holy and pure faith of pious and Orthodox Christians, together with His holy Church and this city, to the ages of ages. Amen.

Ἀμήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

Priest Most-holy Theotokos, save us.

Ἱερεύς Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, you do we magnify.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Priest Glory to You, O God, glory to You.

Ἱερεύς Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.

Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Holy father, bless.

Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

Priest May He Who for us men and for our salvation deigned to accept the terrible passion, the life-giving Cross, and the voluntary burial in the flesh, Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; by the power of the precious and life-giving Cross; through the protection of the honorable heavenly bodiless powers; through the supplications of the honorable, glorious, prophet, forerunner, and baptist John; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of the holy, glorious and triumphant martyrs; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; of (the saints of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind.

Ἱερεύς Ὁ δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καὶ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν τά φρικτά πάθη καὶ τόν ζωοποιόν σταυρόν καὶ τήν ἑκούσιον ταφήν σαρκί καταδεξάμενος, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Through the prayers of our holy fathers, O Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Amen.

Ἁμήν.